Skanseny
Opis muzeum

Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu